හෙට දින සිදුවන ප්‍රභල බුධ මාරුව ලග්න කිහිපයකට භද්‍රා යෝගය සහ ධනවාසි

2018 සැප්තැම්බර් මාසයේ 19 වනදින උදෑසන 414 ට බුධ ග්‍රහය කන්‍යා රාශියා ඇතුළු වෙනවා. මෙම කන්‍යා රාශියට පිවිසීම සිදුවන්නේ උත්‍රපල් නැකතින්. ඉතින් එතැනදී මෙය වැදගත් වීමට හේතු කාරනාවක් තිබෙනවා. බුධ ග්‍රහය යනු බුද්ධිමතුන් නියෝජනය කරන ග්‍රහය. නැත්නම් නීති ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධව එහෙම නැතිනම් විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරුන්ට සම්බන්ධව බොහොම වැදගත් කාලසීමාවක්. ඒ වගේම තමයි රට කරවන නැතිනම් ආණ්ඩු පක්ෂයට විපක්ෂයට බොහොම වැදගත් තීන්දු තීරණ කිහිපයක් ගන්නවා වගේම නිවැරදි අයුරින් රට පාලනය කරන කාලසීමාවක්. පුද්ගලිකව ඔබගේ කේන්ද්‍ර සටහනට අනුව ලග්න කිහිපයකට භද්‍රා යෝගය උදාවෙයි. අපි දැන් බලමු ඔබගේ ලග්නයට කෙසේ නම් මෙය බලපාවිද කියා. 
2018 සැප්තැම්බර් මාසයේ 19 වනදින උදෑසන 414 ට බුධ ග්‍රහය කන්‍යා රාශියා ඇතුළු වෙනවා.