අද දින සිදු වූ ප්‍රභල රවී මාරුව ලග්න කිහිපයකට ප්‍රභල පරිවර්තනයක්

අවුරුද්දකට වරක් සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිලිබඳ තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා ගෙන එන්නේ. 2018 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසයේ 17 වන දින උදෑසන 6.46 ට රවී ග්‍රහයා කන්‍යා රාශියට පිවිසුනා. රවී ග්‍රහය කන්‍යා රාශියට පිවිසෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ උත්‍රපල් නැකතින්. එතැනදී රවී ග්‍රහයගේ මෙම ග්‍රහ ගමනත් සමග මෙම රාශිය තුල එනම් කන්‍යා රාශිය තුල 2018 වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මාසයේ 17 වන දින සවස 6.43 දක්වාම රැඳී සිටිනවා. මේ රවී ග්‍රහයා අපිට මෙච්චර වැදගත් වන්නේ රාජ්‍යකාරක ග්‍රහයෙක් නිසා. වර්තමාන ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන ග්‍රහය. බුද්ධියට අධිපති බුධගේ රාශියකට තමයි මෙම රාජ්‍ය කාරක රවී ග්‍රහය පිවිසෙන්නේ.  ඉතින් මෙම ග්‍රහ මාරුව ඔබේ ලග්නයට කෙසේ නම් බලපාවිද කියා අපි දැන් විමසා බලමු.
අවුරුද්දකට වරක් සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිලිබඳ තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා ගෙන එන්නේ.