කෝමාරිකා වල ඔබ නොදන්නා රහසක් මෙන්න

කෝමාරිකා ශාකය ඖෂධයක් වශයෙන් මෙන්ම ආහාරයක් වශයෙන්ද භාවිත කළ හැකි වන අතර අතීතයේදී කුමාරිකාවන්ගේ රුව වැඞීමට බහුලව භාවිත කළ ඖෂධයක් වන නිසා කුමාරිකා යන නාමය ද හිමිවේ. රසෝන කුලයට අයත් ශාකයක් වන කෝමාරිකා වර්ග කිහිපයක් ඇති නමුත් බහුලව ඖෂධයක් සඳහා යොදා ගනු ලබන්නේ කොළ පැහැති සුදු ලප සහිත පළල් මාංසල පත‍්‍ර සහිත කෝමාරිකා වර්ගයයි. එහෙනම් බලන්නකෝ මොනවද කෝමාරිකා වලින් ලැබෙන්නේ කියල. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
කෝමාරිකා ශාකය ඖෂධයක් වශයෙන් මෙන්ම ආහාරයක් වශයෙන්ද භාවිත කළ හැකි වන අතර අතීතයේදී කුමාරිකාවන්ගේ රුව වැඞීමට බහුලව භාවිත කළ ඖෂධයක් වන නිසා කුමාරිකා යන නාමය ද හිමිවේ.