මැයි 14 දින සිදුවන ප්‍රභල සිකුරු මාරුව ලග්න කිහිපයකටම ධන යෝග

මැයි මාසේ 14 වන දින සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිලිබඳ තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද ඔබ හමුවේ තැබීමට යන්නේ. මැයි මස 14 වන දින රාත්‍රී 8.46 ට සිදුවන්නේ මිථුන රාශියට සිකුරු ග්‍රහය පිවිසෙයි. මෙම මිථුන රාශියට සිකුරු ග්‍රහය පිවිසීම වැදගත් වන්නේ මිථුන රාශිය බුදට එහෙම නැත්තන් බුද්ධියට අධිපති රටේ රාජ්‍ය නායකයන්ට ලග්නයන් බිහි කල, විශේෂයෙන්ම කන්‍යා සහ මිථුන ලග්නය වැනි ලග්නයන් බිහි කල රාශියක් වීම. ඒ නිසා මෙම මිථුන රාශියට සිකුරු ග්‍රහයා පිවිසීම තුල ඉතාමත්ම නදගත් යෝග ගණනාවක් ජ්‍යෝතිෂ්‍ය තුල පෙන්වා දී තිබෙනවා. මෙම ග්‍රහ මාරුව ඔබගේ ලග්න කේන්ද්‍ර සටහනේ තිබෙන සුභ සහ අසුභ ඵල තත්වයන් මොනවාද කියා අපි දැන් බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මැයි මස 14 වන දින රාත්‍රී 8.46 ට සිදුවන්නේ මිථුන රාශියට සිකුරු ග්‍රහය පිවිසෙයි.