මැයි මස 15 වන දින උදෑසන සිදුවන ප්‍රභල රවී මාරුව ලග්න කිහිපයකට ගැටළුකාරී තත්වයක්

මැයි මස 15 වන දින උදෑසන 5.03 ට ග්‍රහ ලොවේ විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් සිදුවෙනවා. මුලිකවම ග්‍රහ මණ්ඩලයේ පියකාරක රාජ්‍යකාරක ලෙස හඳුන්වම රවී ග්‍රහයා මේ අවස්ථාවේ සිකුරුගෙ රාශියකට නැතිනම් වෘෂභ රාශියට පිවිසෙනවා. මෙම වෘෂභ රාශියට පිවිසීම මුලිකවම මෙම රවී ග්‍රහයාට සතුරු රාශියක්. ඒ නිසා යම් අවස්තාවන් වල සමහර සතුරු රාශින්ට රාශිගතවිම තුල යම් ගැටළු කාරී තත්වයන් මෙන්ම සමහර ලග්නවලට සුභ තත්වයන් ගෙන දෙන බව අපට ලග්න 12 ගැන බැලු විට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා සමස්තයක් විදියට ලග්න දොළහට පොදු පලාපලය විමසා බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මැයි මස 15 වන දින උදෑසන 5.03 ට ග්‍රහ ලොවේ විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් සිදුවෙනවා. මුලිකවම ග්‍රහ මණ්ඩලයේ පියකාරක රාජ්‍යකාරක ලෙස හඳුන්වම රවී ග්‍රහයා මේ අවස්ථාවේ සිකුරුගෙ රාශියකට නැතිනම් වෘෂභ රාශියට පිවිසෙනවා.