අවුරුද්දෙන් පස්සේ රටට වෙන දේ මෙන්න

2018 වර්ෂය තුල ජනවාරි මාසයේ අලුත් අවුරුද්දත් උදාවීමත් සමග රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විශේෂ අනාවැකි කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා මතක ඇති. ඒ වගේම තමයි මේ අවස්තාවෙත් රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ 2018 වර්ෂයේ ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවට අනුව උදාවන නව වර්ෂය තුල ඉදිරි කාලය තුල රටේ සිදුවන ආර්ථිකමය වශයෙන්, සංස්කෘතිකමය වශයෙන්, සහ රටට වෙන්නා වූ යම් යම් පුද්ගලිකමය වශයෙන් වන්නා වූ කරුණු කාරනා කිහිපයක් පිළිබඳව යම් විග්‍රහයක් කිරීමට. පවතින ග්‍රහ රටාව අනුව ඉදිරියට නොයෙක් විපර්යාස සිදුවීමට නියමිත බව විග්‍රහයෙන් සඳහන් වේ. අපි දැන් බලමු සිංහල අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව රටට කෙසේද කියා. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.

රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ 2018 වර්ෂයේ ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවට අනුව උදාවන නව වර්ෂය තුල ඉදිරි කාලය තුල රටේ සිදුවන ආර්ථිකමය වශයෙන්, සංස්කෘතිකමය වශයෙන්, සහ රටට වෙන්නා වූ යම් යම් පුද්ගලිකමය වශයෙන් වන්නා වූ කරුණු කාරනා කිහිපයක් පිළිබඳව යම් විග්‍රහයක් කිරීමට.