මාර්තු 26 සිදුවන ප්‍රභල සිකුරු මාරුව ලග්න කිහිපයකට ධන වාසනා

2018 මාර්තු මස 26 වන දින සවස 3.46 ට සිකුරු ග්‍රහයා මේෂරාශිගත වෙනවා. මෙම සිකුරු ග්‍රහයා මෙෂරාශිගතවන විට මේෂ රාශියේ අධිපති කුජ ග්‍රහයා රැඳී සිටින්නේ ධනු රාශිය තුල. විශේෂයෙන්ම ධනු රාශිය අධිපති ගුරු ග්‍රහයා රැඳී සිටින්නේ තුලා රාශිය තුල. ඒ නිසා මෙම තුලා රාශිය තුල ගුරු ග්‍රහයාගේ රැඳී සිටීමත් නැතිනම් කුජ ග්‍රහයා ධනු රාශිය තුල රැඳී සිටීමත් සිකුරු ග්‍රහයාගේ මෙම මේෂ රාශිගතවිමත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මෙම කාලය තුල ඔබට බොහෝ සැපසම්පත් වගේම නිවාස ලාභ, නැතිනම් යහන වාහන ලැබෙන බවක්නම් ලග්න කිහිපයකටම පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ලග්නයට අනුව ලැබෙන්නා වූ සුභ අසුභ තත්වයන් මොනවාද කියා විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 මාර්තු මස 26 වන දින සවස 3.46 ට සිකුරු ග්‍රහයා මේෂරාශිගත වෙනවා. මෙම කාලය තුල ඔබට බොහෝ සැපසම්පත් වගේම නිවාස ලාභ, නැතිනම් යහන වාහන ලැබෙන බවක්නම් ලග්න කිහිපයකටම පෙනෙන්නට තිබෙනවා.