අප්‍රේල් මස සිදුවන ප්‍රභල සෙනසුරු වක්‍රය ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

2018 අප්‍රේල් මස 18 වන දින උදෑසන 7.18 ට සෙනසුරු ග්‍රහය තමාගේ වක්‍ර ගමන අරඹනවා. විශේෂයෙන්ම සෙනසුඋරු ග්‍රහයා මෙම කාල සීමාව තුල රැඳී සිටින්නේ ධනු රාශිය තුල. මෙම ධනු රාශිය අධිපති ගුරු ග්‍රහයා මේ වන විට රැඳී සිටින්නේ තුලා රාශිය තුල. එම නිසා විශේෂයෙන්ම ගුරු ග්‍රහයාගේ පිහිටිමත් සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ පිහිටීමත් මත ඉදිරි කාලය තුල බොහෝ වෙනස්කම් රාශියක් කේන්ද්‍ර සටහන් මගින් සහ ඔබගේ පුද්ගලික කේන්ද්‍ර සටහන සහ රටට වෙනස්වීම් කිහිපයක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබගේ පුද්ගලික කේන්ද්‍ර සටහන මත මෙම තිබෙන සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ වක්‍ර වීම මොනවිදියට බලපාවිද කියන එක අපි මඳක් විමසලා බලමු. පහත වීඩියෝවෙන් දක්වා ඇත්තේ එම සවිස්තාරාත්මක පලාපල කථනයයි.
2018 අප්‍රේල් මස 18 වන දින උදෑසන 7.18 ට සෙනසුරු ග්‍රහය තමාගේ වක්‍ර ගමන අරඹනවා. සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ වක්‍ර වීම මොනවිදියට බලපාවිද කියන එක අපි මඳක් විමසලා බලමු.