නිලාවරි ලිං පතුලෙන් මතුවන නාග කන්‍යාව

නාවක්කන්නි කියන්නේ දෙමළෙන් නාග කන්‍යාව කියන එකට. නාවක්කන්නි තියෙන්නේ ලංකාවේ ආර්ය ජනාවාස පිහිටුවන්න කළින් ලංකාවේ හිටපු නාග ගෝත්‍රිකයෝ පිරිසක් ගැන පුරාවෘත්ත ගොඩාක් මේ නාවක්කන්නිය එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. යාපනය කන්කසන්තුරේ පාරේ චුන්නාකම් ළඟින් හරි චාවකච්චේරියේ ඉඳලා යනවනම් සරසාලෙයි හරහා චුන්නාකම් ළඟින් හරි තියෙන පාරේ පුතූර් කියන නගරය අසල දී තමයි නිලාවරී ගම පිහිටලා තියෙන්නේ. සම්පුර්ණයෙන්ම කෘෂිකාර්මික වටපිටාවක පිහිටලා තියෙන නිලාවරී ගමේ තියෙන පොකුණක් වගේ පතුලක් පේන්නේ නැති ළිඳක් තමයි උඩ කියපු නාවක්කන්නි ළිඳ කියලා හඳුන්වන්නේ.
නාවක්කන්නි කියන්නේ දෙමළෙන් නාග කන්‍යාව කියන එකට. නාවක්කන්නි තියෙන්නේ ලංකාවේ ආර්ය ජනාවාස පිහිටුවන්න කළින් ලංකාවේ හිටපු නාග ගෝත්‍රිකයෝ පිරිසක් ගැන පුරාවෘත්ත ගොඩාක් මේ නාවක්කන්නිය එක්ක බැඳිලා තියෙනවා.