මිථුන, තුලා, මකර, කුම්භ ලග්නවලට පින පෑදේ

සිකුරු ග්‍රහලොව සුබය. සපත නියෝජනය කරන ග්‍රහයාය. මෙම සිකුරු 2018 පෙබරවාරි 06 වැනිදා දහවල් 12.00 ට කුම්භයට සැපත් වේ. සිකුරුගේ මිත්‍ර ග්‍රහයෙකු වන සෙනසුරුගේ රාශියට පැමිණෙන සිකුරු පුණ්‍යස්ථානය, පූර්ව පුණ්‍යස්ථානය, ධනස්ථානය හා ලග්නය වශයෙන් මිථුන, තුලා, මකර, කුම්භ ලග්නවලට පැමිණේ. මෙය ශුභදායක සම්ප්‍රාප්තියකි. මිථුනයට දූ දරුවන්ට යහපත, අධ්‍යාපන සාර්ථකත්වය සහ පෙර පිනද, මකරයට ආර්ථික සමෘදිය, බවභෝග සම්පත් ලැබීමටද, කුම්භයට අපේක්ෂා මල්ඵල ගැන්වීමද සිදුවනු ඇත. සිකුරුගේ මෙම ගමන මාර්තු 2 වැනිදා දක්වාම පවතිනු ඇත. මේ මත ඉහත කි ලග්නවලට අතිශයින්ම ශුභඵල උදාකරමින් යහපතට මග පාදන අවස්ථා කොතෙකුත් ඇති කරනු ලබයි. වියුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
සිකුරුගේ මිත්‍ර ග්‍රහයෙකු වන සෙනසුරුගේ රාශියට පැමිණෙන සිකුරු පුණ්‍යස්ථානය, පූර්ව පුණ්‍යස්ථානය, ධනස්ථානය හා ලග්නය වශයෙන් මිථුන, තුලා, මකර, කුම්භ ලග්නවලට පැමිණේ.