මාර්තු 2 ප්‍රභල සිකුරු මාරුව වෘෂභ කුම්භ ලග්නවලට ප්‍රභල ධන වාසනා

අද අපි විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිළිබඳවයි හඳුන්වා දීමක් සිදුකරන්න යන්නේ. අපගේ ලෞකික ජිවිතයට බලපාන සුවිශේෂී ග්‍රහයෙක් වන සිකුරු ග්‍රහයා එසේ නැතිනම් ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රැජින ධන වාසනාව උදාකරන ග්‍රහයාගේ මාරුව ගැනයි. සිකුරු තමාගේ උච්ච භවන වන මින රාශියට පිවිස සිකුරු රජවෙනවා. සුභාග්‍ය ධනවාසනා උදාකරන යහපත් කාලයක් තමයි මේ ග්‍රහ මාරුවෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ. 2018 මාර්තු දෙවෙනිදින 11.42 ට සිදුවන මෙම ග්‍රහ මාරුව ලග්න කිහිපයකට වාසනාවන්ත කාලපරිච්චේදයක් උදාවෙනවා. මිථුන කන්‍යා මිණ ධනු ලග්නවලට රාජයෝගද වෘෂභ කුම්භ ලග්නවලට ප්‍රභල ධන වාසනාද උදා කරයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
අද අපි විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිළිබඳවයි හඳුන්වා දීමක් සිදුකරන්න යන්නේ. අපගේ ලෞකික ජිවිතයට බලපාන සුවිශේෂී ග්‍රහයෙක් වන සිකුරු ග්‍රහයා එසේ නැතිනම් ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රැජින ධන වාසනාව උදාකරන ග්‍රහයාගේ මාරුව ගැනයි.