මාර්තු තුන උදෑසන බුධ නීච වෙයි - මේෂ තුලා මකර ලග්නයන්ට අසුභ ඵල

2018 මාර්තු මාසේ තුන්වන දින උදෑසන 6.53 ට ඥානකාරක එහෙම නැතිනම් බුද්ධියට අධිපති බුධ ග්‍රහයා මීන රාශිය තුල නිචවිමක් සිදුවෙනවා. මෙම මීන රාශියට නීච වීමට පෙර බුධ ග්‍රහයා රැඳී සිටියේ විශේෂයෙන්ම කුම්භ රාශිය තුල. මෙම නීච වීම තුල බුද්ධියට අධිපති නැතිනම් බුද්ධිමත් පිරිස අතර නැතිනම් ඥානකාරක ග්‍රහයා මෙසේ වීම තුල සමාජය තුල බුද්ධිමත් අයට යම් යම් ගැටළු ඇතිවීමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පුජ්‍ය පක්ෂයට, මහාචාර්ය වරුන්ට, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට ඔහුන්ගේ තිබෙන්නා වූ ග්‍රහ තත්වයන් මත තරමක් දුරට සමාජය තුල සහ ඔහුන් කරන්නා වූ ක්‍රියාකාරකම් තුල යම් යම් බුද්ධිය අඩු තීරණ ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතිනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ලග්නයට අනුව එම තත්වය කෙසේද කියල ලග්නයෙන් ලග්නයට විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2018 මාර්තු මාසේ තුන්වන දින උදෑසන 6.53 ට ඥානකාරක එහෙම නැතිනම් බුද්ධියට අධිපති බුධ ග්‍රහයා මීන රාශිය තුල නිචවිමක් සිදුවෙනවා.