2018 වර්ෂයටම තිබෙන මාර්තුවේ සිදුවන එකම ප්‍රභල ගුරු මාරුව ලග්න කිහිපයකට නොසිතු වාසි

2018 වර්ෂයේ සිදුවන ගුරු මාරුව විදියට සලකන්න පුළුවන් මාර්තු මස 9 වන දින උදෑසන 10.17 ට සිදුවන ගුරු ග්‍රහයා වක්‍ර වීම. මෙම ගුරු ග්‍රහයා වක්‍ර වීම අපිට වැදගත් වන්නේ 2018 වර්ෂයේ සිදුවන එකම එක ගුරු මාරුව ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. මිට පෙර ගුරු ග්‍රහයා අවසාන වරට මාරු උනේ 2017 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස 12 වන දින. ගුරු ග්‍රහයා එවර පිවිසුනේ සිකුරුගේ රාශියක් වූ තුලා රාශියට. මෙවර ගුරු ග්‍රහයා එම තුලා රාශියේ සිට වක්‍ර ගමනක් අරඹනවා මාස කිහිපයකට. මුලිකවම ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවේදී සඳහන් වෙනවා සුභ ග්‍රහයින් සහ අසුභ ග්‍රහයින් ලෙස. මෙවර ගුරු ග්‍රහයා සුභ ග්‍රහයින් වගේම අසුභ ග්‍රහයින් අතරට සුභ ග්‍රහයින් අතරට එක්වන ග්‍රහයෙක් ලෙසට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙම සුභ ග්‍රහයින් අතරට එක්වන ගුරු ග්‍රහයා වක්‍රවිම තුල සුභ මෙන්ම අසුභ ප්‍රතිඵල ලඟා කරන බවනම් ජ්‍යෝතිර්විද්‍යාවේ හඳුන්වා දී තිබෙනවා. අපි බලමු ඔබගේ ලග්නයට කෙසේ නම් බලපාවිද කියල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 වර්ෂයේ සිදුවන ගුරු මාරුව විදියට සලකන්න පුළුවන් මාර්තු මස 9 වන දින උදෑසන 10.17 ට සිදුවන ගුරු ග්‍රහයා වක්‍ර වීම. මෙම ගුරු ග්‍රහයා වක්‍ර වීම අපිට වැදගත් වන්නේ 2018 වර්ෂයේ සිදුවන එකම එක ගුරු මාරුව ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්.