සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව - 2018 ජනවාරි 8 සිට 13 දක්වා

නව වර්ෂයක උදාවත් සමග ජනවාරි මාසයේ දෙවෙනි සතියේ ලග්නපලාපල ගෙන ඒමටයි. ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවෙඩි රුක්ෂාන් ජයසේකට මහතා සැරසි සිටින්නේ. 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 8 වන දින සිට 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 14 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල විස්තරයයි මේ ගෙන එන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙය පොදු පලාපලයක් පමණයි. සමහරවිට ඔබගේ කේන්දර සටහන තුල තිබෙන මෙය වෙනස්විය හැකි බව සලකන්න. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවෙඩි රුක්ෂාන් ජයසේකට මහතා සැරසි සිටින්නේ. 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 8 වන දින සිට 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 14 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල විස්තරයයි මේ ගෙන එන්නේ.