මේ සතිය ලග්න කිහිපයකට ධන වාසි රැසක්

2018 ජනවාරි මස 15 වන දින සිට 2018 ජනවාරි මස 21 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල ගෙන ඒමටයි ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙම සතිය තුල ඔබට පසුගිය වර්ෂයට වැඩිය මෙම සතියේ තිබෙන යම් යම් සුභ තත්වයන් මෙන්ම අපට අසුභ තත්වයන් දැකගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම 2017 වර්ෂයට වඩා 2018 වර්ෂය ඉතාමත් සුභදායක වර්ෂයක් ලෙස ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවට අනුව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ලග්නයට අනුව මෙම සතිය තුල තිබෙන සුභ තත්වයන් මොනවාද අසුභ තත්වයන් මොනවාද කියන එක අපි විමසලා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 ජනවාරි මස 15 වන දින සිට 2018 ජනවාරි මස 21 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල ගෙන ඒමටයි ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ.