ඔබගේ ලග්නය අනුව ඔබගේ පෙම්වතා පෙම්වතිය මුලින්ම හමුවන තැන මෙන්න

ඔබගේ විවාහ සහකරු සහකාරිය හමුවීම පිලිබඳ ඔබගේ ලග්නය අනුව හැඳින්වීමක් කිරීමට හස්ත රේඛා සහ වාස්තු විද්‍යා උපදේශක ජාත්‍යන්තර ජ්‍යොතීර්වේදී ඩි.ජි. වික්‍රමසිංහයන් සැදිහි පැහැදී සිටිනවා. ඒ අනුව ඔබට ඔබගේ විවාහ සහකරු සහකාරිය හමුවන ප්‍රදේශය, හමුවන දිශාව, හමුවන ස්ථානය පිලිබඳ අවබෝධ කරගැනීමට මෙම වැඩසටහන මගින් ඔබට හැකිවේවි. මෙය අවබෝධ කරගැනීමට ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ විවාහ ස්ථානාධිපති පිලිබඳ විශේෂයෙන් දැනුවත් විය යුතුය. ඔබගේ විවාහ ස්ථානාධිපති සිටින තැන අනුව ඔබගේ විවාහ සහකරු සහකාරිය ඔබට මුණ ගැසෙන ස්ථානය පිලිබඳ ඔබටම මෙමගින් බලාගැනීමට හැකිවනු ඇත. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ඔබගේ විවාහ සහකරු සහකාරිය හමුවීම පිලිබඳ ඔබගේ ලග්නය අනුව හැඳින්වීමක් කිරීමට හස්ත රේඛා සහ වාස්තු විද්‍යා උපදේශක ජාත්‍යන්තර ජ්‍යොතීර්වේදී ඩි.ජි. වික්‍රමසිංහයන් සැදිහි පැහැදී සිටිනවා.