පුරා වසර 240000ක් පෘථිවිය පාලනය කළ අමරණීය රජවරු 8 දෙනා

පෘථිවිය පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රාඥායින් කණ්ඩායමක් ස්වර්ගයෙන් නික්ම එන අයුරු සුමේරියානු රජ ලැයිස්තුව විස්තර කරයි. ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍යයේ කාලය වසර 242,100කි - එසේ විය හැක්කේ කෙසේද? සුමේරියානු රජ ලැයිස්තුව යනු සුමේරියානු භාෂාවෙන් ලියැවුණු පුරාණ ගල් පුවරුවකි. එය සුමර්හි රජවරුන්ගේ නම් සහ පාලන කාලය අපට ලබා දෙයි. සුමර් යනු දකුණු ඉරාකය විසින් දැන් අත්පත් කරගෙන තිබෙන ප්‍රදේශය ආවරණය වන කලාපයකි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
පෘථිවිය පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රාඥායින් කණ්ඩායමක් ස්වර්ගයෙන් නික්ම එන අයුරු සුමේරියානු රජ ලැයිස්තුව විස්තර කරයි. ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍යයේ කාලය වසර 242,100කි - එසේ විය හැක්කේ කෙසේද?