සතියේ ලග්න පලාපල - දෙසැම්බර් 11 සිට 17 දක්වා

2017 දෙසැම්බර් මස 11 වන සඳුදා දින සිට 2017 දෙසැම්බර් මාසේ 17  වන ඉරිදා දක්වා සතියේ ලග්නපලාපල විස්තරය ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන ඒමට සැරසී සිටිනවා. පසුගිය සතිය වගේම මෙම සතිය තුලත් යම් යම් ලග්න වලට සුභාඵලදායක තත්වයන් මෙන්ම යම් යම් අසුභාඵල දායක තත්වයන් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා මෙම සතියේ ප්බේ ලග්නයට බලපාන සුභ අසුභ තත්වයන් සහ අසුභ තත්වයන් තිබේනම් ඒවා මගහරින්නේ කෙසේද යන්නත් දැන් අපි බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 දෙසැම්බර් මස 11 වන සඳුදා දින සිට 2017 දෙසැම්බර් මාසේ 17  වන ඉරිදා දක්වා සතියේ ලග්නපලාපල විස්තරය ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන ඒමට සැරසී සිටිනවා.