2018 වර්ෂයේ සිදුවන පළමුවන රවී මාරුව ඔබට කොහොමද

2018 වර්ෂයේ සිදුවන පළමුවන රවී මාරුව ලෙස ජනවාරි මස 14 වන දින සිදුවන රවී මාරුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රවී ග්‍රහයා මෙවර පිවිසෙන්නේ මකර රාශියට. මකර රාශිය අයත් වන්නේ සෙනසුරුට. මෙම සෙනසුරුට අයත් මකර රාශියට පිවිසීම තුල විශේෂයෙන්ම රවී ග්‍රහයාගේ දැඩි බව නැත්නම් රාජ්‍යකාරක බලය සහිත රාජ්‍යකාරක බලය වැඩිපුර විහිදුවන කාලයක් ලෙස මෙම ඉදිරි කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි රජයට මෙන්ම සමාජය තුලද බොහෝ ප්‍රභලයන් නැත්තන් බොහෝ රාජ්‍ය සේවකයන් අතර යම් යම් ගැටුම් නිර්මාණය වීමට පවා ඉදිරි කාලය තුල මෙම රවීගේ මකර රාශියට පිවිසීම විශේෂයෙන්ම සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ රාශියකට පෙරලීම නැත්නම් දුප්පතා, කම්කරුවා නියෝජනය කරන සෙනසුරුගේ රාශියකට පැමිණීම තුල අපට දැකගන්න පුළුවන් වෙයි. රවී ග්‍රහයාගේ මෙම සෙනසුරුගේ රාශියකට පැමිණීම ඉදිරියේදී මිනීමැරුම් පවා සිදුවිය හැක. එම නිසා මෙම ග්‍රහ මාරුව ඔබගේ ලග්නයට කෙසේ බලපාවිද යන්න අපි දැන් බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 වර්ෂයේ සිදුවන පළමුවන රවී මාරුව ලෙස ජනවාරි මස 14 වන දින සිදුවන රවී මාරුව හඳුන්වන්න පුළුවන්.