රාජ්‍ය කාරක රවී ග්‍රහයා ධනුරාශිගතවිම ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

2017 දෙසැම්බර් මස 16 වන දින උදෑසන තුනට සිදුවන රවිග්‍රහයා නැතිනම් රාජ්‍ය කාරක රවී ග්‍රහයා ධනුරාශිගතවිම සම්බන්ධවයි රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සැදිහි පැහැදී සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම ධනුරාශිගත වීම අපට වැදගත් වන්නේ මේ අවස්ථාවේ සෙනසුරු ග්‍රහයා ධනු රාශියේ රැඳී සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි ධනු රාශියේ අධිපති ගුරු ග්‍රහයා තුලා රාශිය තුල රැඳී සිටිනවා. ඒ අවස්ථාවේ තමයි රවී ග්‍රහය ධනුරාශියට පැමිණෙන්නේ. මෙම ධනුරාශියට පැමිණීමත් සමග විශේෂයෙන්ම සෙනසුරු ග්‍රහය සහ රවී ග්‍රහය අතර බොහෝ ම දැඩි බවක් නැත්තන් බලවත් තේජාන්විත බවක් පෙනේන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා අධ්‍යාත්මිකකාරක ග්‍රහයෙකුගේ රාශියකට පැමිණීම තුල ඔබගේ ලග්න කිහිපයකටම සුභ මෙන්ම අසුභාඵලදායක තත්වයන් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඔබගේ ලග්නයට අනුව සුභ අසුභ තත්වයන් මොනවාද කියල අපි දැන් බලමු. යුටිය්බ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 දෙසැම්බර් මස 16 වන දින උදෑසන තුනට සිදුවන රවිග්‍රහයා නැතිනම් රාජ්‍ය කාරක රවී ග්‍රහයා ධනුරාශිගතවිම සම්බන්ධවයි රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සැදිහි පැහැදී සිටින්නේ.