2017 නොවැම්බර් 6 සිට 12 දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල - සුජිත් නිශාන්ත

පසුගිය සතියේ මෙන්ම මෙම සතියේද ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවෙදී සුජිත් නිශාන්ත විසින් මෙම සතිය ඔබට කෙසේද යන්න සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් කර තිබෙනවා. මෙම සතියේ ඔබට ඇතිවන සුභ සහ අසුභ ප්‍රතිඵල කෙසේද යන්නත් අසුභ ඵල ඇත්නම් ඒවා කෙසේ මගහැරින්නේද යන්නත් මෙම සතියේ ලග්න පලාපල මගින් දක්වා තිබෙනවා. 2017 නොවැම්බර් 6 වන සඳුදා සිට 12 වන ඉරීදා දක්වා වන මෙම සතිය ඔබගේ ලග්නයට කෙසේද කියා අපි දැන් සොයා බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
පසුගිය සතියේ මෙන්ම මෙම සතියේද ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවෙදී සුජිත් නිශාන්ත විසින් මෙම සතිය ඔබට කෙසේද යන්න සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් කර තිබෙනවා.