සතියේ ලග්න පලාපල නොවැම්බර් 20 සිට 26 දක්වා - රුක්ෂාන් ජයසේකර

2017 නොවැම්බර් මස 20 වන සඳුදා සිට නොවැම්බර් මස 26 වන ඉරිදා සතියේ ලග්න පලාපල ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා මෙවරද ගෙන එනවා. විශේෂයෙන්ම මෙම සතිය තුල ඔබට තිබෙන සුභ තත්වයන් බොහෝ වැඩිවන ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා ලග්න කිහිපයකටම. එම නිසා මෙම සතිය තුල ග්‍රහ චාරය එනම් සුභ හෝ අසුභ ඵල කෙසේ නම් බලපාවිද කියල අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට සවිස්තරාත්මකව බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 නොවැම්බර් මස 20 වන සඳුදා සිට නොවැම්බර් මස 26 වන ඉරිදා සතියේ ලග්න පලාපල ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා මෙවරද ගෙන එනවා.