සතියේ ලග්න පලාපල - 2017 නොවැම්බර් 13 සිට 19 දක්වා - රුක්ෂාන් ජයසේකර

පසුගිය ස්ටහියේ මෙන්ම මෙම සතියේද ප්‍රවිණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් සතියේ ලග්න පලාපල පබා වෙත ගෙන එනවා. ගිය සතියේ ඔබට අසුභ ඵල තිබුනා නම් මෙම සතියේ එම අසුභ ඵල නැති වී තිබේද? ඒ වගේම අසුභ ඵල තිබේනම් ඒවා මග හැර යන්නේ කෙසේද යන්න සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් මේ සතිය තුල ලග්න පලාපල තුල අන්තර්ගත වේ. මේ 2017 නොවැම්බර් මස 13 වන සඳුදා සිට 19 වන ඉරිදා දක්වා ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන සවිස්තරාත්මක සතියේ ලග්න පලාපල විග්‍රහයයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 නොවැම්බර් මස 13 වන සඳුදා සිට 19 වන ඉරිදා දක්වා ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන සවිස්තරාත්මක සතියේ ලග්න පලාපල විග්‍රහයයි.