සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව - රුක්ෂාන් ජයසේකර ඔක්තෝබර් 16 සිට 22 දක්වා

2017 ඔක්තෝබර් මස 16 වන දින සඳුදා සිට ඔක්තෝබර් මස 22 වන ඉරිදා දක්වා සතියේ ලග්නපලාපල ගෙනෙන්නටයි විශ්වකර්ම අපි මේ සුදානම් වෙන්නේ. ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන මෙම සතියේ ලග්න පලාපල පසුගිය සතියට වැඩිය ලග්න කිහිපයකට මෙම සතිය තුල ඉතාමත්ම යහපත් ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. පසුගිය සතිය තුල තිබු අයහපත් තත්වයන්ගෙන් මිදී මෙම සතිය තුල සුභදායක වාතාවරණයක් උදාවන බවට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. අපි ඔබේ ලග්නයට අනුව කෙසේද කියල ලග්නයෙන් ලග්නයට අපි සොයා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ඔක්තෝබර් මස 16 වන දින සඳුදා සිට ඔක්තෝබර් මස 22 වන ඉරිදා දක්වා සතියේ ලග්නපලාපල ගෙනෙන්නටයි විශ්වකර්ම අපි මේ සුදානම් වෙන්නේ.