ඔබේ මුළුතැන් ගෙය මෙන්න මෙහෙම තිබ්බේ නැතිනම් ඔබ විනාශයි

නිවසක තුල මුළු තැන් ගෙය තිබෙන ස්ථානය අනුව ඔබට සුභ සහ අසුභ ඵල ගෙනදෙන බව වාස්තු විද්‍යාව අනුව නොරහසක්. ඉදින් අද ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන්නේ නිවසක මුළුතැන් ගෙය පිහිටි ස්ථානය අනුව ඔබට වන්නා වූ සුභ හෝ අසුභ ඵල වල ප්‍රතිඵලයි. වාස්තු විද්යානුකුලාව නිවසක මුළුතැන් ගෙය පිහිටිය යුතු ස්ථාන කිහිපයක් ගැන සඳහන් වෙනවා. මුළුතැන්ගෙන පිහිටි ස්ථානය අනුව යම් යම් දෝෂ තත්වයන් ඔබට ඇතිවන්නට පුළුවන්. බාහිරව හෝ භූත දෝෂ තත්වයන් වැඩිවීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මුලිකවම ඔබේ මුළුතැන් ගෙය පිහිටිය යුත්තේ කෙසේද යන්න විග්‍රහයකි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
නිවසක තුල මුළු තැන් ගෙය තිබෙන ස්ථානය අනුව ඔබට සුභ සහ අසුභ ඵල ගෙනදෙන බව වාස්තු විද්‍යාව අනුව නොරහසක්. ඉදින් අද ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන්නේ නිවසක මුළුතැන් ගෙය පිහිටි ස්ථානය අනුව ඔබට වන්නා වූ සුභ හෝ අසුභ ඵල වල ප්‍රතිඵලයි.