ධර්මකර්මාධිපති රාජ යෝගයෙන් ලග්න තුනකට ලාභ රැසක්

රවී බුධ සංයෝගයක් ඔක්තෝබර් 17 දින (හෙට) උදාවේ. මෙය ධනු ලග්නයට අති විශේෂ වේ. ධනු ලග්නයට හැර තුලා කුම්භ ලග්නවලයද මෙය ශුභදායක වන්නේය. 2017 ඔක්තෝබර් 17 දවල් 12.36ත රවී තුලාවට පැමිණෙන විට බුධ තුලාවේ ගමන් කරමින් සිටි. මෙම රවී බුධ සංයෝගය නොවැම්බර් 02 වැනි දා දක්වා පවතිනු ඇත. මෙය ධනුවට අතිවිශේෂ වන්නේ එය ධර්ම කර්මාධිපති යෝගය වී අයස්තානය හෙවත් ලාභස්තානයේ දීම නිසාය. යම් යම් වරප්‍රසාද, අර්ථසිද්ධිය, ධන ලාභ, වෘත්තීය වාසනාව හා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබීමටද මෙය හේතුවක් වනු ඇත. ඒ වගේම මෙය තුලා, කුම්භ ලග්නවලටද මෙය ශුභදායක යෙදුමක් වන්නේය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 ඔක්තෝබර් 17 දවල් 12.36ත රවී තුලාවට පැමිණෙන විට බුධ තුලාවේ ගමන් කරමින් සිටි. මෙම රවී බුධ සංයෝගය නොවැම්බර් 02 වැනි දා දක්වා පවතිනු ඇත.