සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව - 2017 ඔක්තෝබර් 23 සිට 30 දක්වා - සුජිත් නිශාන්ත

පසුගිය සතියේ මෙන්ම මෙම සතියේද සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් සතියේ ලග්නපලාපල සවිස්තරාත්මකව ගෙන එනවා. මෙම සතියේද ඔබගේ ලග්නයට සුබ සහ අසුභ ඵල කෙසේද යන්න සලකා බලමු. 2017 ඔක්තෝබර් මස 23 වන සඳුදා දින සිට ඔක්තෝබර් මස 30 වෙනි සඳුදා දක්වා ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් ගෙන එන සවිස්තරාත්මක සතියේ ලග්න පලාපලයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මෙම සතියේද ඔබගේ ලග්නයට සුබ සහ අසුභ ඵල කෙසේද යන්න සලකා බලමු.