සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව 2017 ඔක්තෝබර් 9 සිට 15 දක්වා - රුක්ෂාන් ජයසේකර

2017 ඔක්තෝබර් මාසේ 9 වන දින සිට ඔක්තෝබර් මාසේ 15 වන දින දක්වා ඔබගේ ලග්නයට අනුව ඔබගේ සතියේ ලග්න පලාපලයි මේ ගෙන එන්නේ. මෙම ලග්නපලාපල ඔබ වෙත ගෙන ඒමේදී පසුගිය සතියේ ඔබට තිබුණ යම් යම් අපල තත්වයන් අඩු බව මේ සතියේ පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට අපලතත්වයක් තිබෙනවානම් එම අපල තත්වයට සුභ ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට ඔබ කුසල කර්මයන් කිරීම තුලින් දානමය පින්කම් කිරීම තුලින් ඔබට මෙම තත්වයන් සුභ අතට හරවා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. එහෙනම් අපි ඔබගේ ලග්නයට අනුව තිබෙන ප්‍රතිඵල මොනවාද කියල අපි සොයා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 ඔක්තෝබර් මාසේ 9 වන දින සිට ඔක්තෝබර් මාසේ 15 වන දින දක්වා ඔබගේ ලග්නයට අනුව ඔබගේ සතියේ ලග්න පලාපලයි මේ ගෙන එන්නේ.