2017 නොවැම්බර් 02 සිදුවන බුධ ග්‍රහයා වෘශ්වික රාශිගතවිම ලග්න කිහිපයකට සුභ ප්‍රතිඵල - රුක්ෂාන් ජයසේකර

2017 නොවැම්බර් මාසේ දෙවන දින සිදුවන උදෑසන විනාඩි 43 ට සිදුවන බුධ ග්‍රහයා වෘශ්වි කරාශිගතවිම පිළිබඳව තමයි මේ කියන්න යන්නේ. බුධ ග්‍රහයා කියන්නේ බුද්ධියට අධිපති ග්‍රහයා. මේ අවස්ථාවේදී බුධ ග්‍රහය පිවිසෙන්නේ කුජගේ රාශියකට. නැතිනම් කුජගේ ස්වක්ෂේත්‍ර රාශියක් වන වෘශ්වික රාශියට. සමහර ලග්න හිමියන්ට යම් යම් සුභඵල තත්වයන් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබගේ රකියාමය පැත්තට එසේම ඔබගේ ගෘහ ජීවිතය පිලිබඳ ඉතාමත්ම සුභදායක තත්වයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඔබගේ ලග්නයට අනුව පෙනෙන්නට තිබෙන සුභ තත්වයන් සහ අසුභ තත්වයන් කෙසේද කියල අපි මේ ග්‍රහ මාරුවත් සමගම ලග්නයෙන් ලග්නයට විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 නොවැම්බර් මාසේ දෙවන දින සිදුවන උදෑසන විනාඩි 43 ට සිදුවන බුධ ග්‍රහයා වෘශ්වි කරාශිගතවෙනවා.