සතියේ ලග්න පලාපල - 2017 සැප්තැම්බර් 17 සිට 25 දක්වා - සුජිත් නිශාන්ත

2017 සැප්තැම්බර් මස 17 වන ඉරිදා සිට 2017 සැප්තැම්බර් මස 25 වන සඳුදා දක්වා ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 සැප්තැම්බර් මස 17 වන ඉරිදා සිට 2017 සැප්තැම්බර් මස 25 වන සඳුදා දක්වා ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයයි මේ.