රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා ගෙනෙන සතියේ පලාපල

පසුගිය සතිය සතුටින් අවසන් කරලා නව සතියකට නැත්තන් අලුත් සතියකට සුදානම් වන මේ මොහොතේ ඔබට ලබන්නා වූ මේ සතියෙ තිබෙන සුභ දායික තත්වයන් සහ අසුභදායක තත්වයන් සුභදායක තත්වයන් බවට පත්කරවන්නේ කෙසේද කියල අපි මඳක් විමසලා බලමු. රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් මේ ප්‍රකාශ කරන ලග්න පලාපල 2017 සැප්තැම්බර් මස 18 වනදා සිට 24 වන දින දක්වා සතිය ඇතුලත ඔබට තිබෙන සුභ සහ අසුභ ඵල තත්වයන්. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.017 සැප්තැම්බර් මස 18 වනදා සිට 24 වන දින දක්වා සතිය ඇතුලත ඔබට තිබෙන සුභ සහ අසුභ ඵල තත්වයන්.