මෙම සතිය ලග්න කිහිපයකට ධන වාසි - රුක්ෂාන් ජයසේකර

පසුගිය සතියට වැඩිය මෙම සතිය තුල ලග්න කිහිපයකටම ධන ලාභ මෙන්ම ආර්ථික වාසි රැසක් ලැබෙන්නට නියමිතව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලග්න කිහිපයකටම ඉතාමත්ම සුභදායක තත්වයක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. සමහරවිට ඒ අතරින් ඔබේ ලග්නයත් තිබෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සතියේ ලග්න පලාපල ගැන මුලින්ම අවධානය යොමු කරමු. 2017 සැප්තැම්බර් මස 25 වන දින සිට 2017 ඔක්තෝබර් මස 01 වන දා දක්වා සතියේ ලග්න පලාපලයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 සැප්තැම්බර් මස 25 වන දින සිට 2017 ඔක්තෝබර් මස 01 වන දා දක්වා සතියේ ලග්න පලාපලයි