ගූගල් සිතියමට හසුවූ හඳුනානොගත් සතුන් පස් දෙනෙක්

ගූගල් මැප්ස් සහ ගූගල් අර්ත් වැනි භූගෝල විද්‍යාත්මක තොරතුරු පද්ධතිවල සීඝ්‍ර ව්‍යාප්තිය නිසා අපිට කවදාවත් නැති විදියකින් අපි ජීවත් වන ලෝකය දිහා බලන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ ගවේෂණය කිරීමේ ආශාව සංසිඳුවන්න ගොඩක් ඩිජිටල් ක්‍රීඩාත් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට නිර්මාපකයන් සහ භූගෝලවේදීන් භාවිතා කරන්නන්ට සොයාගැනීම සඳහා යම් යම් දේවල් සිතියම්වල හංගලාත් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මිනිස්සුන්ට නිර්මාපකයන් හිතුවෙත් නැති දේවල් මුණගැහෙනවා. සමහර වෙලාවට තමන්ගේ ඇස් දෙකෙන් දකිනකන් විශ්වාස කරන්න බැරි දේවල් ඔවුන්ට මුණගැහෙනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ඇස් දෙකෙන් දකිනකන් විශ්වාස කරන්න බැරි දේවල් ගූගල් අර්ත් ඔස්සේ දැකගන්නට ලැබිලා තියෙනවා. මේ ගූගල් සිතියමට හැදු වූ අභිරහස් සත්වයන් පහක් පිළිබඳවයි.