2017 ඔක්තෝබර් මස 26 සිදුවන ප්‍රභල සෙනසුරු මාරුව ලග්න කිහිපයකට පෙරළියක්

අවුරුදු ගණනාවකට පසු සෙනසුරුගේ ධනුරාශිගත වීමක් ඉදිරි දිනකදී සිදුවෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙම සෙනසුරුගේ ධනුරාශිගතවිම ඉතාමත්ම යහපත් තත්වයක් තමයි රටට මෙන්ම බොහෝ ලග්න කිහිපයකට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබගේ ලග්නයට අනුවත් යම් යම් සුභ ඵල මෙන්ම අසුභාඵල උදාකරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මෙම සෙනසුරු ග්‍රහයා අපට ධාර්මික ග්‍රහයෙක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ සමග වැදගත් යෝග ගණනාවක්ම සහ වැදගත් පිහිටීම් ගණනාවක්ම පෙනෙන්නට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබගේ ලග්නයට අනුව ශනි ග්‍රහයාගේ ධනුරාශිගත වීම කෙසේ බලපාවිද කියල අපි සොයා බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න
මෙම සෙනසුරුගේ ධනුරාශිගතවිම ඉතාමත්ම යහපත් තත්වයක් තමයි රටට මෙන්ම බොහෝ ලග්න කිහිපයකට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ.