ලග්න හතරකට භද්‍ර යෝගය - මකර ලග්න හිමියන්ට වාසනාවන්ත කාලයක්

බුධ ග්‍රහයා සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි දා කන්‍යාවට පැමිණ උච්ච වේ. මේ උච්ච බලය ඔක්තෝබර් 13 දින දක්වා පැවැත්වේ. මේ කාලය මිථුන, කන්‍යා, ධනු සහ මීන ලග්නවලට භද්‍ර නම් යෝගය උදා වේ. මෙම කාලය තුලදී මිථුන, කන්‍යා, ධනු, මින ලග්නවලට බුධ අනුක්‍රමයෙන් 4, ලග්නය, 10 හා 7 යන කෙන්ද්‍රස්ථාන වලට පත් වී උච්ච වන නිසා භද්‍ර නම් යෝගය උදා කෙරේ. මෙකී කාලය තුල දී මෙම ලග්න හතරෙන් උපදින දු දරුවන් ඉහත කි පංච මහා පුරුෂ යෝගයෙන් යුත් අය වන නිසා දැන උගත්, ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ඥාණයෙන් යුක්ත වනු ඇත. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.බුධ ග්‍රහයා සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි දා කන්‍යාවට පැමිණ උච්ච වේ. මේ උච්ච බලය ඔක්තෝබර් 13 දින දක්වා පැවැත්වේ. මේ කාලය මිථුන, කන්‍යා, ධනු සහ මීන ලග්නවලට භද්‍ර නම් යෝගය උදා වේ.