කොසොල් රජතුමා දුටු සිහින 16 සහ එහි තෙරුම්

බුදුන් සමයේ රට පාලනලය කල කොසොල් රජු බුදුන්ගේ ධර්මය ඇසීමට මහත් ප්‍රිය ඇත්තෙකි. ඒ නිසාම ඔහු හොඳ බෞද්ධ ශ්‍රාවකයෙක්ද විය. දිනක් කොසොල් රජතුමා අමුතුම හිතාගත නොහැකි සිහින 16 ක් දැක්ක නිසා ඉන් කලබලයට පත්ව මේ අමුතුම ආකාරයේ දකින්නට ලැබුණු සිහින වල අර්ථය සොයමින් රාජ සභාවේ සිටින පණ්ඩිතයන්ගෙන් මේ පිලිබඳ විමසුවද ඉන් ඵලක් නොවිය. අවසානයේ බුදුරදුන් වෙතට ගිය කොසොල් රජු බුදුන් වහන්සේගෙන් මේ සිහින 16 පිලිබඳ විමසා එහි අර්ථයද අසා දැනගත් ලදී. මේ කොසොල් රජු බුදුන් වහන්සේට සිහින 16 පිලිබඳ ප්‍රකාශ කරන අන්දමත් බුදුරදුන් මෙයට මනාව පිළිතුරු දුන් අන්දමත්ය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.බුදුරදුන් වෙතට ගිය කොසොල් රජු බුදුන් වහන්සේගෙන් මේ සිහින 16 පිලිබඳ විමසා එහි අර්ථයද අසා දැනගත් ලදී. මේ කොසොල් රජු බුදුන් වහන්සේට සිහින 16 පිලිබඳ ප්‍රකාශ කරන අන්දමත් බුදුරදුන් මෙයට මනාව පිළිතුරු දුන් අන්දමත්ය.