සතියේ ලග්න පලාපල 2017 අගෝස්තු 7 වනදා සිට 13 දක්වා

2017 අගෝස්තු මස 07 වන සඳුදා සිට අගෝස්තු මස 13 වන ඉරිදා දක්වා ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපලයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 අගෝස්තු මස 07 වන සඳුදා සිට අගෝස්තු මස 13 වන ඉරිදා දක්වා ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපලයි මේ.