සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව - සුජිත් නිශාන්ත - 2017-08-28 සිට 2017-09-05 දක්වා

2017 අගෝස්තු මස 28 වන සඳුදා සිට 2017 සැප්තැම්බර් මස 05 වන අඟහරුවාදා දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්ත විසින් ගෙන එන ලග්නයෙන් ලග්නයට පලාපලයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව - සුජිත් නිශාන්ත - 2017-08-28 සිට 2017-09-05 දක්වා