සතියේ ලග්න පලාපල - රුක්ෂාන් ජයසේකර - 2017-08- 28 සිට 2017-09-03 දක්වා

ඔබට පසුගිය සතියට වැඩිය මෙම සතිය බොහෝ සුභඵල දායි ලග්න කිහිපයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ සතිය ඔබට කෙසේද කියල අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට විමසා බලමු. මේ සතිය ඔබට 2017 අගෝස්තු මාසේ 28 වන දින සිට 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ 03 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල තමයි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ඔබට පසුගිය සතියට වැඩිය මෙම සතිය බොහෝ සුභඵල දායි ලග්න කිහිපයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ සතිය ඔබට කෙසේද කියල අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට විමසා බලමු.