දෙමාපියන්ගේ වැරදි හැසිරීම් නිසා විනාශ වන දරුවන්ගේ ජිවිත

ළමයි කියන්නේ මල් වගේ කියල කියමනක් තිබෙනවා. ඉතින් එයාලගේ හිත් හරිම මෘදුයි. පොඩි දේකටත් කම්පනය වීම ස්වභාවිකයි. අන්න ඒ නිසා දෙමාපියන් වශයෙන් ළමයි සම්බන්ධ කටයුතු වලදී වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුය. ආදයර වැඩි කම නිසාම දරුවන්ට නීති දැමීම් සහ අප නොහිතන දේවල් දෙමාපියන් අතින් දරුවන්ගේ මානසිකත්වයට බලපාන අන්දමින් වැරදි සිදුවෙයි. විශ්වකර්ම අපි අද කතා කරන්නේ එවැනි දෙමාපියන්ගේ වැරදි හැසිරීම් කිහිපයක් පිළිබඳවයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ළමයි කියන්නේ මල් වගේ කියල කියමනක් තිබෙනවා. ඉතින් එයාලගේ හිත් හරිම මෘදුයි. පොඩි දේකටත් කම්පනය වීම ස්වභාවිකයි. අන්න ඒ නිසා දෙමාපියන් වශයෙන් ළමයි සම්බන්ධ කටයුතු වලදී වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුය.