අගෝස්තු මස 13 වන ඉරිදා සිදුවන බුධ වක්‍ර වීම ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ?

දින 23 ක කාලයක් සිංහ රාශියේ රැඳී සිටි බුධ ග්‍රහයා 2017 අගෝස්තු මස 13 නව ඉරිදා දින උදේ 6.32 ට වක්‍ර ගමන අරඹනවා. මෙම වක්‍ර ගමන බුධ ග්‍රහයා අගෝස්තු 17 වන දින සවස 3.07 වන තෙක්ම රැඳී සිටිනවා. මෙම ග්‍රහ ගමන ඔබේ ලග්නයට බලපාන ආකාරය අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට සොයා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.දින 23 ක කාලයක් සිංහ රාශියේ රැඳී සිටි බුධ ග්‍රහයා 2017 අගෝස්තු මස 13 නව ඉරිදා දින උදේ 6.32 ට වක්‍ර ගමන අරඹනවා. මෙම වක්‍ර ගමන බුධ ග්‍රහයා අගෝස්තු 17 වන දින සවස 3.07 වන තෙක්ම රැඳී සිටිනවා.