ඉන්ටර්විව් එකේදී අනිවාර්යෙන් අසන මේ ප්‍රශ්න 15 ට මෙහෙම උත්තර දෙන්න

රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වන බහුතරයක් දෙනා මුහුණපාන ප්‍රධානතම ගැටළුව තමයි සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අසන ප්‍රශ්නවලට නිසි පිළිතුරු දිගන්න අපොහොසත් වීම. මේ නිසාම කොතෙක් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් තිබුනත් ඔබට රැකියාව අහිමිවීමේ සම්භාවිතාවය නම් අධිකය. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න 15 ට මෙන්න මේ විදියටම පිළිතුරු දුන්නොත් ඔබට අනිවාර්යෙන්ම රැකියාව ලබෙනු නියතය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වන බහුතරයක් දෙනා මුහුණපාන ප්‍රධානතම ගැටළුව තමයි සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අසන ප්‍රශ්නවලට නිසි පිළිතුරු දිගන්න අපොහොසත් වීම. මේ නිසාම කොතෙක් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් තිබුනත් ඔබට රැකියාව අහිමිවීමේ සම්භාවිතාවය නම් අධිකය.