කේන්දර බලල සොයන සල්ලි වලින් හොරා කෑවද ? යෝගිතුමාගේ මහ හෙළිදරව්ව

විශ්වකර්ම අපි සුජිත්නිශාන්ත යෝගිතුමා සමග කටයුතු කිරීම නිසාත්, එක්තරා රේඩියෝ නාලිකාවක් විසින් වසර දෙකකට ප්‍රථමව කරන ලද වැඩසටහනක් අන්තර්ජාලයේ තිබෙන නිසාත් ඔහු හොරෙක් යැයි අර්ථකථනය කරන නිසාත් බොහෝ දෙනා අපෙන් ප්‍රශ්න කරමින් සිටිනවා. එම නිසා අපි තීරණය කළා සමාජ මාධ්‍යයක් හැටියට එම වැඩසටහනේ තිබෙන කරුණු ගැන සත්‍ය අසත්‍යතාවය පිලිබඳ එතුමාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.විශ්වකර්ම අපි සුජිත්නිශාන්ත යෝගිතුමා සමග කටයුතු කිරීම නිසාත්, එක්තරා රේඩියෝ නාලිකාවක් විසින් වසර දෙකකට ප්‍රථමව කරන ලද වැඩසටහනක් අන්තර්ජාලයේ තිබෙන නිසාත් ඔහු හොරෙක් යැයි අර්ථකථනය කරන නිසාත් බොහෝ දෙනා අපෙන් ප්‍රශ්න කරමින් සිටිනවා. එම නිසා අපි තීරණය කළා සමාජ මාධ්‍යයක් හැටියට එම වැඩසටහනේ තිබෙන කරුණු ගැන සත්‍ය අසත්‍යතාවය පිලිබඳ එතුමාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න.