සතියේ ලග්න පලාපල 2017 ජුලි 30 සිට අගෝස්තු 6 දක්වා

2017 ජුලි මස 30 වන ඉරිදා සිට අගෝස්තු මස 06 වන ඉරු දින දක්වා ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකරයන් ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.සතියේ ලග්න පලාපල 2017 ජුලි 30 සිට අගෝස්තු 6 දක්වා