සතියේ ලග්න පලාපල - 2017-07-24 සිට 2017-07-30 දක්වා

2017 ජුලි මස 24 වන සඳුදා සිට ජුලි 30 වන ඉරිදා දක්වා ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුලි මස 24 වන සඳුදා සිට ජුලි 30 වන ඉරිදා දක්වා ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව.