සතියේ ලග්න පලාපල - 2017 ජුලි 17 සිට 23 දක්වා

ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර විසින් ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපල. 2017 ජුලි 17 වන සඳුදා සිට 23 නව ඉරිදා දක්වා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර විසින් ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපල. 2017 ජුලි 17 වන සඳුදා සිට 23 නව ඉරිදා දක්වා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.