2017 ජූලි 10 වන සඳුදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද

හිරු උදාව පෙ:ව 06.01 

හිරු බැසීම ප.ව 06.30

රාහුකාලය දිවා කාලයට සහ රාත්‍රී කාලයට

07.31 සිට 09.00 දක්වා

සුභ දිශාව නැගෙනහිර

මරු සිටින දිශාව වයඹ

යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න2017 ජූලි 10 වන සඳුදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද