අගෝස්තුවේ නොසිතු සිදුවීම්

2017 අගෝස්තු මැජික් මාසයක් ලෙස හැඳින්විය හැකයි. මෙසේ වන්නේ අංක විද්‍යාවට අනුව දින අංක සහ දිව අංක සමාන වීමයි. මේ නිසා පොළොව සෙලවීමකට ඉඩ අත. එසේම මහ සයුර තුල භූ කම්පන සිදු විය හැක.

අංක විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තවලට අනුව 2017 අගෝස්තු මාසය මැජික් මාසයක් වේ. එයට හේතුව 2017 වසරෙහි අගෝස්තු මාසයට අයත් සෑම දිනයකට ම අදාලව දින අංක සහ දිව අංක සමාන වීමයි. එවැනි මාස ඇත්තේ, අවුරුද්දකට එකක් හෝ දෙකක් පමණි.

උදාහරණ ලෙස 2017.08.24 දිනය සැලකුව විට දින අංකය වනුයේ 24කි. 2 සහ 4 යන ඉලක්කම එකතු කිරීමෙන් ලැබෙන අගය වන 6 යන අගයයි. තවද 2017.08.24 දිනයට අයත් ඉලක්කම් වන 2, 0, 1, 7, 8, 2, 4 යන ඉලක්කම් තනි ඉලක්කමකින් ලැබෙන තෙක් යලි යලිත් එකතු කිරීමෙන් ලැබෙන අගයයි. එනම් 2017.08.24 ට අදාළ දිව අංකයද 6 වේ. මේ ආකාරයට 2017 වසරෙහි සෑම දිනයකට ම අදාලව දින අංක සහ දිව අංක සමාන වේ.

ඒ අනුව 2017 වසරෙහි අගෝස්තු මාසය මැජික් මාසයක් වන නිසා අගෝස්තු මාසය තුල පොලොව සෙලවීමකට ඉඩකඩ ඇත. තවද 2017 අගෝස්තු මාසය තුල මහ සයුර තුලද ප්‍රභල කම්පන ඇති වීමට ඉඩ ඇති අතර එවැනි සමහර භූ කම්පන නිසා සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමටද සිදු විය හැකයි. එමෙන්ම මේ ආකාරයට අගෝස්තු මාසය මැජික් මාසයක් නිසා අගෝස්තු 8, අගෝස්තු 17, අගෝස්තු 26 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවල රටෙහි ඉදිරි අනාගතය සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂී සිදුවීමකට ඉඩකඩ ඇත.

මිට මාතර ලෙස 2017 හි අගෝස්තු මාසය තුල සෑම පුද්ගලයෙකුට ම සුවිශේෂී සිදුවීමක් සිදු විය හැකි බව පෙනේ. ඒ අනුව

දෛව අංක 1 හිමියන්ට අගෝස්තු 1, 10, 19, 28 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවලද,

දෛව අංක 2 හිමියන්ට අගෝස්තු 2, 11, 20, 29 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවලද,

දෛව අංක 3 හිමියන්ට අගෝස්තු 3, 12, 21, 30 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවලද,

දෛව අංක 4 හිමියන්ට අගෝස්තු 4, 13, 22, 31 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවලද,

දෛව අංක 5 හිමියන්ට අගෝස්තු 5, 14, 23 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවලද,

දෛව අංක 6 හිමියන්ට අගෝස්තු 6, 15, 24 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවලද,

දෛව අංකය 7 හිමියන්ට අගෝස්තු 7, 16, 25 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවලද,

දෛව අංක 8 හිමියන්ට අගෝස්තු 8, 17, 26 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවලද,

දෛව අංක 9 හිමියන්ට අගෝස්තු 9, 18, 27 සහ ඒ ආශ්‍රිත දිනවලද කලකට අමතක නොවන සුවිශේෂි සිදුවීමක් හෝ අසම්පුර්ණව පවතින කටයුත්තක් වීමට ඉඩකඩ ඇත.

පාරින්ද්‍ර සුගතදාර

රිවිර ඇසුරිනි2017 අගෝස්තු මැජික් මාසයක් ලෙස හැඳින්විය හැකයි. මෙසේ වන්නේ අංක විද්‍යාවට අනුව දින අංක සහ දිව අංක සමාන වීමයි. මේ නිසා පොළොව සෙලවීමකට ඉඩ අත. එසේම මහ සයුර තුල භූ කම්පන සිදු විය හැක.