ජුලි 16 වන දින සිදුවන ප්‍රභල රවි මාරුව ඔබට කොහොමද

2017 ජුලි මස 16 වන දින සවස 4.24 ට රවී ග්‍රහයා කටකරාශිගත වෙනවා. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදු වී දින 21 කට ආසන්න කාලයක් එනම් අගෝස්තු මස 17 වන දින දක්වාම රවී ග්‍රහයා කටක රාශිය තුල රැඳී සිටිනවා. මෙම ග්‍රහ මාරුව වැදගත් වීමට හේතු වන්නේ රාජ්‍යකාරක රවී  ග්‍රහයා තමයි චන්ද්‍රයාගේ ගෙදරට පැමිණෙන්නේ. මෙම ග්‍රහ ගමන තුල ඔබට තිබෙන සුභ මෙන්ම අසුභ ඵල තත්වයන්ද රාශියක් තිබෙනවා. එම තත්වයන් කෙසේද යන්න අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුලි මස 16 වන දින සවස 4.24 ට රවී ග්‍රහයා කටකරාශිගත වෙනවා. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදු වී දින 21 කට ආසන්න කාලයක් එනම් අගෝස්තු මස 17 වන දින දක්වාම රවී ග්‍රහයා කටක රාශිය තුල රැඳී සිටිනවා.