මාළුන් අල්ලද්දී හමුවූ බිහිසුණු සතුන් දහයක්

ගැඹුරු මුහුද හරිම විශාලයි.සාගර ජීවීන්ගෙන් තුනෙන් දෙකක්ම තාම සොයාගෙන නැහැ කියලයි බොහෝ දෙනෙක්ගේ අදහස. ගැඹුරු සාගර පතුල ගවේෂණය කරනවිට හැම අවුරුද්දකදීම පුදුම හිතෙන නව සොයාගැනීම් ගැන අපිට අහන්න ලැබෙනවා. මුල්ම සාගර ජීවීන්ගෙන් පැවත එන සතුන්ගේ ඉඳන් පරිසර වෙනස්වීම් නිසා විකෘති වූ සතුන් දක්වා මෙන්න,මාළු අල්ලද්දී හමු වූ බිහිසුණු ම සතුන් දහයක්. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.



මුල්ම සාගර ජීවීන්ගෙන් පැවත එන සතුන්ගේ ඉඳන් පරිසර වෙනස්වීම් නිසා විකෘති වූ සතුන් දක්වා මෙන්න,මාළු අල්ලද්දී හමු වූ බිහිසුණු ම සතුන් දහයක්.